Båtvård där det passar dig

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med din båtvård var och när det passar dig

Miljöarbete

Allmänt om våra allmänna villkor
Genom att boka någon av de båtvårdstjänster som tillhandahålls av boatmee AB (“boatmee”) accepterar du (“Dig eller Du”) dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”). Syftet med villkoren är att reglera de tjänster (“Tjänster”) som tillhandahålls av boatmee.

Vänligen läs de Allmänna villkoren (“Allmänna villkor”) noggrant innan du bokar någon av boatmees tjänster. Om du inte accepterar de Allmänna villkoren, vänligen avstå från att använda boatmees tjänster. En mer detaljerad beskrivning av boatmees tjänster finns tillgänglig på vår hemsida www.boatmee.se

Om du använder boatmees tjänster genom en företagskund (“Företagskund”) gäller även de Allmänna villkoren för den Företagskund som har gett dig tillgång till boatmees tjänster. Om de Allmänna villkoren avviker från de villkor som återfinns i underhållsavtal med Företagskunden, ska villkoren i underhållsavtalet äga företräde.

Ingående av avtal
Avtal ingås när Du bokat någon av boatmees båtvårdstjänster och erhållit en skriftlig orderbekräftelse från boatmee. För Företagskunder sluts avtal när båda parter signerat ett underhållsavtal. För avtalet gäller bestämmelserna i bokningsbekräftelsen/underhållsavtalet och dessa Allmänna Villkor.

Dina skyldigheter vid nyttjande av Tjänster
Du måste vara minst 18 år gammal samt stå som ägare/inneha nyttjanderättsavtal för den båt du nyttjar boatmees tjänster för. Om du bokar Tjänst åt någon annans båt står du som ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.

Tid för utförande av Tjänst
Tid för utförande av Tjänst är bindande endast efter en skriftlig bekräftelse från boatmee och endast om Du i god tid har lämnat boatmee allt underlag och all annan information som krävs för utförande av Tjänsten samt vidtagit eventuella för Tjänsten nödvändiga åtgärder. boatmee har rätten att fritt ändra tid för utförande av Tjänst men ska då alltid underrätta Dig om ny föreslagen tid. Om det inte har funnits möjlighet att utföra Tjänst en månad efter den ursprungliga tiden Tjänsten bokades till har Du rätt att häva avtalet.

Priser och betalningsvillkor
Priser följer den prislista som gäller vid bokning av Tjänsten hos boatmee.

Betalning av boatmees Tjänster genomförs efter utförd Tjänst med konto-, kreditkort, Swish eller faktura. Vi accepterar inte kontant betalning.

Avtalstid och uppsägning
De Allmänna villkoren utgör ett bindande avtal mellan boatmee och Dig så länge Du använder boatmees tjänster eller tills dess att boatmee meddelar Dig annat.

Tjänstens resultat och rättigheter vid fel
Efter utförd Tjänst ska Du genast undersöka båten. Om Du godkänner båten utan invändningar anses Du ha godkänt Tjänsten beträffande synliga fel och ha medgett att båten inte har några nya skador. Du kan därefter inte göra gällande några krav på grund av synliga fel eller skador på båten. Fel som inte har gått att upptäcka när båten hämtades ut måste reklameras till boatmee inom sju dagar från det att felet uppmärksammades. Reklamationer av fel ska göras till boatmees kundtjänst via mail på info@boatmee.se eller via telefon på +4610-641 00 80.

boatmees skyldigheter omfattar inte fel som Du själv orsakat genom ex. olämplig eller felaktig användning. Skyldigheterna omfattar heller inte fel som uppstått genom naturligt slitage eller annan yttre påverkan.

Ansvar och skadestånd
boatmee ansvarar endast för förutsägbar skada som boatmee orsakat genom vårdslöshet. 

Vid inbrott under tiden Tjänst utförs på båten ansvarar boatmee inte för eventuella skador som uppkommer på båten.

boatmee ansvarar inte i något fall för lösa saker som kvarlämnats i båten såvida inte dessa enligt överenskommelse överlämnats för förvaring. 

Om boatmee behöver flytta din båt för att utföra vald tjänst står Du som ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på båten. Vid en skada står boatmee för kostnaden av självrisken men det är Du som måste rapportera in skadan till ditt försäkringsbolag.

Fotografering av båt
boatmee kommer innan och efter utförd tjänst att fotografera din båt och dessa bilder kommer användas för både internt och externt bruk.

Force majeure
Om boatmee förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter boatmee inte rimligen råder över såsom extremt väder, minusgrader, eldsvåda, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för utförande av Tjänsten och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om det inte är möjligt att bedöma hur länge förseningen kommer att pågå eller om den pågått längre än en månad, har kunden rätt att häva avtalet.

Integritet
boatmee behandlar Din personliga data i enlighet med boatmees integritetspolicy, vilken är tillgänglig på www.boatmee.se/integritetspolicy.

Kontakt
boatmee kan kontaktas via mail på info@boatmee.se, via telefon på +4610-641 00 80, eller genom vanlig post till boatmee AB, Surbrunnsgatan 32, 113 48 Stockholm.

Tvist och gällande lag
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige.

En tvist som är hänförlig detta Avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen boatmee har sitt säte eller där Du har din hemvist.

Avtalets fullständighet och ändringar
Detta Avtal utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Detta Avtal ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll.

boatmee kan ändra detta Avtal när som helst. Om så sker kommer Du att underrättas via mail. Ändringarna anses vara accepterade av Dig om Du inte invänder inom en månad från det att Du underrättats om ändringarna. boatmee ska uttryckligen informera Dig om innebörden av att inte framföra en invändning. Ändringarna anses alltid vara accepterade om Du ingår ett avtal för Tjänsterna efter det att de nya villkoren skickats ut. Den nya versionen av Avtalet kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida www.boatmee.se.

Överlåtelse
boatmee har rätt att utan Ditt medgivande helt eller delvis överlåta alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till ett bolag inom samma koncern, en efterträdare eller till en förvärvare av boatmees inkråm relaterat till boatmees tjänster.

Du har inte rätt att överlåta några av dina rättigheter eller åtaganden, helt eller delvis, under dessa Allmänna villkor.

Ångerrätt
Du har möjlighet att ångra bokning av Tjänst fram till 24 timmar innan bokad Tjänst. 

I de fall ångerrätten utnyttjas, kommer boatmee återbetala det belopp Du har betalat för Tjänsten senast inom 14 dagar från att boatmee blivit underrättad. boatmee kommer använda samma betalningsmetod som Du använde vid bokning av Tjänst. Ombokar/avbokar Du din Tjänst när det är mindre än 24 timmar kvar tar boatmee ut en avgift om 1000 kr. boatmee kommer inte ta ut en avgift för ombokningar som behöver göras pga. dåligt väder eller annan anledning av boatmee som medför att boatmee inte kan utföra Tjänst. 

Allmänna villkoren uppdaterades senast 2023-08-28

båttvätt högtryck

Kontakt

Be om offert

BESKRIV DITT ÄRENDE SÅ UTFÖRLIGT SOM MÖJLIGT SÅ ÅTERKOMMER VI INOM KORT MED ETT KOSTNADSFÖRSLAG.

Kontakt information
Fyll i information om din båt (Privatpersoner)
Önskad dag för vald tjänst